Антиматерия

Антиматерията е огледален образ на материята - има същия размер, но различни характеристики. Самата антиматерия представлява субстанция, изградена от елементарни частици, които имат маса и заряд с обратен знак на електроните, протоните и неутроните в сравнение със зарядите на частиците от обикновената материя. Тези частици се наричат позитрони, антипротони и антинеутрони или накратко античастици. Материята и антиматерията не могат да съществуват заедно за повече от малка част от секундата, понеже те се анихилират взаимно с отделянето на огромно количество енергия.

Ние не сме наблюдавали антиматерия някъде във Вселената, но е възможно да съществуват анти-звезди и други обекти, които да са изградени изцяло от антиматерия и да са стабилни, защото не са влизали в контакт с материя. За нас изглежда, че във Вселената материята е повече от антиматерията, защото не сме регистрирали съществено количество антиматерия в свободно състояние. Според някои учени античастиците не са пълен антипод на частиците и това може да обясни този дисбаланс. Създаването на антиматерия в изкуствени условия става чрез сблъскване на частици в огромни ускорители за частици. По този начин учените пресъздават условия от ранната Вселена, за да изследват превъзходството на материята.